Övergripande mål och riktlinjer

I andra kapitlet i ”Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022”, beskrivs skolans övergripande mål och riktlinjer. I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla elever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Målen anger inriktningen på skolans arbete.

Normer och värden

Alla som arbetar i skolan ska:

  • medverka till att utveckla elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.
  • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor.
  • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper.
  • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt och normmedvetet förhållningssätt.

Kunskaper

Alla som arbetar i skolan ska:

  • uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd.
  • samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

Elevernas ansvar och inflytande

Alla som arbetar i skolan ska:

  • främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska miljön.

Skola och hem

Alla som arbetar i skolan ska:

  • samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet.
Uppdaterad: