Samverkansriktlinjer vid förmodad NPF

Samverkansriktlinjer vid förmodad NPF har arbetats fram tillsammans med BUP och habiliteringen.

Skolans utredning om särskilt stöd kan behöva kompletteras med en pedagogisk, psykologisk, social eller medicinsk utredning för att få en tydlig bild av vad som bidrar till elevens skolsvårigheter samt som underlag för att bedöma elevens behov av särskilt stöd. Kompletterande utredningar genomförs med samtycke från vårdnadshavare/elev.

När skolan bedömer att en elev förutom skolans insatser också är i behov av hälso- och sjukvårdens insatser, skickas remiss till BUP eller habiliteringen inom Region Uppsala. I skolan ansvarar skolläkare eller skolpsykolog för att skriva remiss. Vårdnadshavare/elev ska lämna sitt samtycke till att en remiss skickas till hälso- och sjukvården.

I samband med remiss till BUP skrivs och bifogas ”Pedagogiskt utlåtande vid NPF” av skolan. Här framgår den information BUP efterfrågar gällande om eleven når utbildningens mål, har extra anpassningar eller särskilt stöd, samt har läs- och skrivsvårigheter. Vidare beskrivs utvärderingar av insatserna, samt den kvarstående problematik som skolan inte kunnat avhjälpa med extra anpassningar/särskilt stöd. Här finns mallen för det pedagogiska utlåtandet.

Hänvisning

Vårdnadshavare som efterfrågar stöd och insatser utöver skolans uppdrag hänvisas i första hand till Infoteket och/eller socialtjänstens Råd och stöd. Dessa resurser finns också tillgängliga för vårdnadshavare till förskolebarn.

Hänvisning

Vårdnadshavare som efterfrågar stöd och insatser utöver skolans uppdrag hänvisas i första hand till Infoteket, http://www.lul.se/infoteket och/eller socialtjänstens Råd och stöd i aktuell kommun. Dessa resurser finns också tillgängliga för vårdnadshavare till förskolebarn.

Remisskrav

Regionen har för att öka patientsäkerheten beslutat att remisser för utredning inom neuropsykiatri (NPF) ska gå direkt till regionen dvs BUP och inte till fristående vårdgivare. Regionen avgör om de själva utreder eller om de pga väntetider anlitar en fristående tjänst. Regionen kan då anlita upphandlad vårdgivare och därmed säkra kvaliteten på utredningen.
Vårdnadshavare kan söka privata aktörer, men får då betala besöken själva. Detta är inget vi inom utbildningsförvaltningen bör rekommendera. Detta för att säkerställa kvaliteten på utredningarna och det fortsatta ansvaret efter utredning.  
Läs Rutin för remisskrav (PDF, 47 KB)

En remiss till Regionen får inte vara äldre än sju dagar och det är datum för undertecknandet som gäller. Anledningen till detta är det lagkrav Regionen har att följa om vårdgaranti inom 1 månad.  Vårdgarantin ska även vara en garanti att eleven snabbare får en insats.

Egen vårdbegäran

Vårdnadshavare har möjlighet att göra en egen vårdbegäran till mödra- och barnhälsovårdspsykologerna, BUP eller habiliteringen inom Region Uppsala. Mottagande specialistverksamhet avgör om den egna vårdbegäran accepteras. Vid bedömning av egen vårdbegäran behöver Region Uppsala i regel få ta del av underlag från förskolan eller skolan, vilket då sker i samtycke med vårdnadshavare. För vidare information se respektive verksamhets hemsida. BUP eller habiliteringen skickar vid behov frågeformulär och screeningsinstrument till förskolan eller skolan som ska returneras skyndsamt.

 

Läs mer på regionens hemsida för Barn- och ungdomspsykiatri.

ViS - samverkan vid förmodad NPF problematik

Pedagogiskt utlåtande vid NPF-remiss (DOCX, 22 KB)

ASSQ med tillägg (PDF, 145 KB)

SNAP-IV pedagog (PDF, 175 KB)

Uppdaterad: