Elevhälsans psykologiska insats

Psykologens arbete omfattar insatser på samtliga nivåer inom verksamheten; individ-, grupp- och organisationsnivå.

Psykologen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, samt ta ansvar för barnperspektivet i organisationen. Psykologen ingår i skolans elevhälsoteam/elevkompetensteam och bidrar där med den psykologiska kompetensen.

 • Handledning, konsultation och rådgivning utifrån den psykologiska kompetensen till pedagogisk personal och skolledning.
 • Via utbildningsinsatser i verksamheten föra in psykologisk kunskap och bidra till metodutveckling på alla nivåer i organisationen.
 • Bidra med kunskap kring psykiska besvär och skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.
 • I utvecklingsarbetet bidra med kunskap om grupper, organisationer, målformuleringar och strategier för verksamhetens arbete.
 • Medverka i både verksamhetens och psykologernas systematiska kvalitetsarbete.
 • Göra bedömningar och utredningar av elever när det gäller inlärnings- och andra skolrelaterade svårigheter, samt planera och följa upp rekommenderade insatser.
 • Rådgivande och stödjande samtal med elever/vårdnadshavare vid skolrelaterad problematik. Om elever själva söker kontakt är det önskvärt att ta emot eleven för att tillsammans sondera vad bekymret rör sig om. I de fall det står klart att det handlar om en insats inom HSL, ska man göra en bedömning av nästa steg utifrån lagrummen om ungdomars rätt till ökad sekretess gentemot vårdnadshavare samt vårdnadshavares rätt till information. Läs mer om mognadsbedömning.
 • Omvärldsbevakning; ta del av ny forskning och aktuella rapporter.
 • Remittera elev till externa insatser vid behov.
 • Dokumentation och journalhantering.
 • Fungera som en länk till regionens specialistkliniker (BUP, habilitering).

Se även avsnittet Psykologens hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan.

Uppdaterad: