Elevhälsans psykologiska insats

Psykologens arbete omfattar insatser på samtliga nivåer inom verksamheten; individ-, grupp- och organisationsnivå.

Psykologen ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål, samt ta ansvar för barnperspektivet i organisationen. Psykologen ingår i skolans elevhälsoteam/elevkompetensteam och bidrar där med den psykologiska kompetensen.

 • Handledning, konsultation och rådgivning utifrån den psykologiska kompetensen till pedagogisk personal och skolledning.
 • Via utbildningsinsatser i verksamheten föra in psykologisk kunskap och bidra till metodutveckling på alla nivåer i organisationen.
 • Bidra med kunskap kring psykiska besvär och skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling.
 • I utvecklingsarbetet bidra med kunskap om grupper, organisationer, målformuleringar och strategier för verksamhetens arbete.
 • Medverka i både verksamhetens och psykologernas systematiska kvalitetsarbete.
 • Göra bedömningar och utredningar av elever när det gäller inlärnings- och andra skolrelaterade svårigheter, samt planera och följa upp rekommenderade insatser.
 • Kortare behandlingsinsatser vid skolrelaterad problematik.
 • Rådgivande och stödjande samtal med elever/vårdnadshavare vid skolrelaterad problematik.
 • Omvärldsbevakning; ta del av ny forskning och aktuella rapporter.
 • Remittera elev till externa insatser vid behov.
 • Dokumentation och journalhantering.
 • Fungera som en länk till regionens specialistkliniker (BUP, habilitering).

Se även avsnittet Psykologens hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan.

Uppdaterad: