Rektors ansvar för elevhälsan

På varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder, samordnar och utvecklar det pedagogiska arbetet vid enheten. Rektor ska också verka för att utveckla utbildningen och elevhälsan. Rektor beslutar även om sin enhets inre organisation.

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022, ansvarar rektor för att:

  • Undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får den ledning och stimulans, de extra anpassningar eller det särskilda stöd samt den hjälp de behöver
  • Kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan
  • Resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör
  • Kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen
  • I undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger
Uppdaterad: