Rektors ansvar för elevhälsan

På varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder, samordnar och utvecklar det pedagogiska arbetet vid enheten. Rektor ska också verka för att utveckla utbildningen och elevhälsan. Rektor beslutar även om sin enhets inre organisation.

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, ansvarar rektor för att:

  • Utforma undervisningen och elevhälsans verksamhet så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver.
  • Upprätta kontakter mellan skola och hem, om det uppstår svårigheter och problem för eleven i skolan.
  • Anpassa resursfördelningen och stödåtgärderna till lärarnas värdering av elevernas utveckling.
  • Integrera ämnesövergripande kunskapsområden som exempelvis jämställdhet, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger.
Uppdaterad: