Extra anpassningar

Skolan ska skyndsamt ge eleven stöd i form av extra anpassningar, som genomförs av pedagog och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen, om det framkommer att en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

3 kap. 5 § Skollagen:
”Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultat på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller att det på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer 3 kap. 8 § skollagen.(Lag 2014:456)”.

Skolan behöver inte fatta något formellt beslut för att sätta in extra anpassningar.

Arbetet med att identifiera elevens behov kan med fördel göras som en form av kollegialt lärande inom arbetslaget eller lärarkollegiet. Elevhälsan bör involveras i arbetet.

Dokumentation

Pedagogen dokumenterar de extra anpassningar som skolan genomför i den skriftliga individuella utvecklingsplanen i de skolformer och årskurser där sådan ska upprättas (Unikum). Dokumentationen kan med fördel göras kort och enkel. Det finns inget krav på dokumentation av extra anpassningar inom gymnasieskolan.

Exempel på extra anpassningar

  • Ett särskilt schema över skoldagen.
  • Ett undervisningsområde förklarat på ett annat sätt.
  • Extra tydliga instruktioner.
  • Stöd att sätta igång arbetet.
  • Hjälp att förstå texter.
  • Digital teknik med anpassade programvaror.
  • Anpassade läromedel.
  • Utrustning, t.ex. tidshjälpmedel.
  • Extra färdighetsträning.
  • Enstaka specialpedagogiska insatser – intensivinsats under kortare period.

Det är viktigt att extra anpassningar kontinuerligt följs upp och utvärderas för att se om de är effektiva eller om anpassningarna behöver förändras eller intensifieras. Om eleven inte svarar som förväntat på de extra anpassningar som gjorts, gör pedagog eller övrig skolpersonal en anmälan om en elevs eventuella behov av särskilt stöd till rektorn. Det finns ingen angiven tidsgräns för hur länge extra anpassningar ska ges innan anmälan om särskilt stöd görs.

Här kan du läsa mer om extra anpassningar.

Uppdaterad: