Orosanmälan om barn som far illa

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” (6 kap. 1§ Föräldrabalken).

Anmälningsskyldighet

För att socialtjänsten ska kunna genomföra sitt uppdrag, behöver de få vetskap om vilka barn som misstänks fara illa. Enligt 14 kap. 1 § SoL är all personal i en myndighet vars verksamhet berör barn och unga, skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Även andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, polismyndighet m.fl. är anmälningsskyldiga.

För att göra en anmälan räcker det med en oro eller en misstanke om att barnet far illa, inga tydliga tecken eller bevis krävs. Anmälaren behöver inte sätta sig in i om socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd utan ska utgå från sina egna iakttagelser och sin bedömning att ett barn far illa eller misstänks fara illa. Det är inte anmälarens utan socialtjänstens sak att utreda och avgöra allvaret i barnets situation.

Anmälningsskyldigheten är personlig och anmälan kan inte göras anonymt när den görs inom ens yrkesutövning (privatpersoner har möjlighet att anmäla anonymt). Anmälan bör vara skriftlig.

Information till medarbetare inom förskola och skola angående anmälningar till socialtjänsten:

Uppsala kommuns vägledning för yrkesverksamma

Anmälan om oro görs till socialtjänsten via e-tjänst: Till anmälan om oro

Om ett barn är placerat utanför föräldrahemmet av en annan kommun än Uppsala, så är det den placerande kommunen som har ansvaret för barnet. Då är det till hemkommunen du ska skicka anmälan. Kontakta den kommun det gäller för att gå vidare.

Dokumentation

När journalföringspliktig gör en anmälan till socialtjänsten dokumenteras denna i elevens journal i Prorenata. Vid dokumentation av anmälan väljs "Ny anteckning", och därefter mallen "Anmälan till socialtjänsten-HSL". Ladda ner en kopia av den digitala anmälan och bifoga journalanteckningen. Glöm inte att sedan radera kopian från din dator.

När en icke-journalföringspliktig person i EHT gör en anmälan till socialtjänsten, omfattas hen av registreringsskyldighet och ska därför registrera anmälan i fliken "Anmälan till socialtjänsten" i PRN.
Journalföringspliktig person är undantagen denna skyldighet och ska journalföra sin anmälan i elevens journal. Psykolog har läsrättighet i mappen "Anmälan till socialtjänst". EMI och logoped har inte tillgång till denna mapp utifrån strängare sekretessbestämmelser.

Elever med skyddad id

Anmäl via samma e-tjänst som för övriga elever. Observera att anmälan sedan måste skrivas ut och bifogas elevens pappersjournal. 

Vad ska skolan och elevhälsan reagera på?

I Vägledning för elevhälsan s 80 finns utförligt beskrivet kring vad skolan och elevhälsan ska reagera på, exempel på orsaker till anmälan, samt riskfaktorer för att ett barn far illa.

Sekretess och uppgiftsskyldighet

Anmälningsskyldigheten är sekretessbrytande, se avsnitt Sekretessbrytande bestämmelser.

Under utredningsarbetet kan socialtjänsten behöva inhämta uppgifter från den som gjort anmälan. I utredningen av ett barns stödbehov kan det bland annat ingå information om barnets hälsa, hälso- och sjukvårdsbehov samt pedagogiska, psykologiska och sociala behov. I det sammanhanget kan socialtjänsten behöva underlag från elevhälsan (Skolverket och socialstyrelsen: Vägledning för elevhälsan, 2016).

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna socialtjänsten alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd (14 kap. 1§ SoL). Uppgiftsskyldigheten gäller även om någon annan gjort anmälan eller om socialtjänsten har inlett en utredning på eget initiativ.

Skolenhetens och verksamhetschefens ansvar

Det är viktigt att arbetsledningen är observant på om personalen behöver handledning och stöd i en anmälningssituation. Varje arbetsplats kan därför behöva utarbeta rutiner för det stöd som behövs i samband med att en anmälan övervägs, görs eller har gjorts.

Det är varje vårdgivares ansvar att se till att det finns ett systematiskt kvalitetsarbete med de rutiner och processer som behövs för att uppfylla anmälningsskyldigheten (Vägledning för elevhälsan, 2016).

Här kan du läsa mer

Uppdaterad: