Socialtjänstens handläggning av ärenden

Möte med anledning av anmälan

Enligt 14 kap. 1a § SoL bör socialtjänsten erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1§, ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Syftet är att ta tillvara anmälarens engagemang och kompetens samt att uppmärksamma barnets situation oavsett om det leder till en utredning eller inte. Anmälaren, vårdnadshavaren och barnet, beroende på dess ålder och mognad, bör kallas till mötet. Det är frivilligt för barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan att delta i mötet.

Skäl för att inte ha mötet kan vara att anmälan rör misstanke om brott (t ex våld) mot barnet i hemmet, hedersrelaterat våld och förtryck eller att nämnden har annan information som gör mötesformen olämplig. Informationen i anmälan kan också vara av det slaget att det blir frågan om omedelbart omhändertagande.

Utredning

Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till socialtjänstens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd (11 kap 1§ SoL). Vidare ska socialtjänsten genast göra en bedömning av om barnet eller ungdomen är i behov av omedelbart skydd, samt fatta beslut om att inleda eller inte inleda utredning inom fjorton dagar efter det att anmälan inkommit. Om det redan pågår en utredning om det barn eller den ungdom som anmälan avser, behöver dock sådant beslut inte fattas.

När det gäller utredningen framgår det i 11 kap. 2§ SoL att utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada eller olägenhet, samt att utredningen inte ska göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet. Vidare ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för viss tid.

Återkoppling

När den som gjort anmälan till socialtjänsten omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL, får socialtjänsten informera hen om att en utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. (14 kap. 1 b § SoL).
Av 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen framgår att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det.

Uppdaterad: