Generella och proaktiva insatser - grupp nivå

Psykologen bidrar med hälsofrämjande och förebyggande insatser på gruppnivå genom handledning och konsultation till pedagoger, resurser, fritids, skolledare och föräldrar. Genom psykologens klassrumsobservationer och delaktighet i verksamheten, kopplat till handledning och konsultation, sprids den psykologiska kompetensen i organisationen, vilket är till gagn för elevernas utveckling mot målen.
Samverkan med personal kan vara planerad men också spontan genom att psykologen har ”öppen dörr”.

Psykologen arbetar med kompetensutveckling genom utbildnings- och fortbildningsinsatser för personal, elever och föräldrar. Insatserna handlar om till exempel:

  • funktionsnedsättningar.
  • allmän psykologisk kunskap.
  • stress och sömn - reaktioner på och hanteringen av prestationskrav och stress för elever för en fördjupad kunskap om psykisk hälsa och ohälsa.
  • trauma.
  • förhållningssätt, t ex lågaffektivt, CPS.
  • bokcirkel/studiecirkel/workshops för personal utifrån behov som framkommer från personalen själv, men även utifrån psykologens egna observationer i verksamheten.

Gruppverksamhet med elever – värdegrundsarbete, social färdighetsträning, diskussioner om kamratrelationer, verktyg att handla i förebyggande syfte.

Uppdaterad: