Generella och proaktiva insatser - organisationsnivå

Psykologen bidrar med hälsofrämjande och förebyggande insatser på organisationsnivå genom t ex:

  • Organisationsplanering – struktur, personal och resurser, klassindelningar, planering av kompetensutveckling i verksamheten, planering av studiedagar, planering och kvalitetssäkring av skolans värdegrundsarbete mm.
  • Deltagande i det övergripande systematiska kvalitetsarbetet som inbegriper att analysera, planera, genomföra och följa upp. Detta arbete ska omfatta även psykologiska insatser för att motsvara elevernas behov.
  • Utvecklingsarbete i verksamheten, metodutvecklingsfrågor, implementering av styrdokument.

Genom att psykologen aktivt deltar i verksamheten genom observationer t ex i klassrumssituationer, matsalen, raster och vid övergångar, samt genom deltagande på arbetslagsträffar och på fritidshemmets möten mm, kan psykologen bidra med:

  • Stöd till skolledare/rektor att hitta lösningar i svåra och komplexa situationer.
  • Psykologisk kompetens i arbetet med att skapa en god och tillgänglig lärande- och arbetsmiljö.
  • Att förmedla relevant psykologisk kunskap till alla medarbetare.

Vidare deltar psykologen i arbetet med t ex:

  • Elevhälsoteamet och utveckling av elevhälsoteamets arbete, samt skrivande av elevhälsoplanen.
  • Skolans krisgrupp och skrivande av krisplan.
  • Policyarbete på både huvudmanna- och skolenhetsnivå, med till exempel förebyggande arbete mot psykisk ohälsa samt mot tobak, alkohol, narkotika och doping.
  • Skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling, samt kartläggningar och skrivande av Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Psykologen har uppdaterad kunskap inom aktuell forskning när det gäller alla nivåer inom verksamheten.

 

Uppdaterad: