Insatser på individnivå - generella, proaktiva, kliniskt inriktade

Psykologen bidrar med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individnivå t ex genom att:

  • Uppmärksamma och utreda orsaker till inlärningsproblem, ohälsa och problematisk skolfrånvaro hos eleven.
  • Genomföra psykologiska bedömningar för korrekt skolformsplacering.
  • Erbjuda elevsamtal vid skolrelaterad problematik.
  • Erbjuda familjesamtal vid skolrelaterad problematik.
  • Föräldrautbildning: föräldrastöd i grupp vid några tillfällen.
  • Handledning kring specifik elev utifrån beskriven undervisningssvårighet hos pedagogen samt utifrån psykologens egen observation i klassrummet/under skoldagen.

Psykologen deltar systematiskt i arbetet på individnivå när det gäller processen kring extra anpassningar och särskilt stöd genom att analysera, planera, genomföra och följa upp:

Psykologen bör göra sig känd för elever och samarbeta med skolpersonal och vårdnadshavare

I Skolinspektionens granskning av elevhälsan (2015) framkommer att många elever inte känner till att elevhälsa finns, vilken funktion elevhälsan har, samt på vilket sätt eleverna själva kan använda sig av elevhälsans resurser.
En övergripande arbetsuppgift för psykologen är att utveckla arbetsformer för att göra sig tillgänglig för elever, skolpersonal och vårdnadshavare så att dessa har kännedom om hur de kommer i kontakt med psykologen.
Psykologen har ett ansvar att skapa möjligheter för samarbete och regelbunden samverkan med skolpersonalen.  Detta kan ske genom att psykologen exempelvis deltar vid arbetslagsträffar eller att pedagogisk personal bereds möjlighet att närvara när elevhälsan samlas. Psykologen behöver finnas tillgänglig så att personal vid behov kan rådfråga och ”bolla” frågor med psykologen.

Referenser:

 

Uppdaterad: