Avvikelsehantering

Med avvikelse menas en negativ händelse eller tillbud, det vill säga en icke förväntad händelse som medfört vårdskada eller hade kunnat medföra vårdskada för patienten.

Systematiskt patientsäkerhetsarbete

Elevhälsans medicinska insats, psykologiska insats samt logopedverksamhet styrs av både skollagen och hälso- och sjukvårdslagen.
Uppsala kommuns utbildningsnämnd är vårdgivare för hälso- och sjukvård som erbjuds inom organisationen. I 28 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) anges följande: ”Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet." 
Bestämmelserna kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Enligt hälso- och sjukvårdslagen framgår att det ska finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten.

Utbildningsförvaltningen ska som vårdgivare planera, leda, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten i syfte att upprätthålla kraven på en god vård.  För de psykologiska insatser inom Utbildningsförvaltningen, som definieras som hälso- och sjukvård, svarar verksamhetschefen för att patienternas behov av säkerhet i vården tillgodoses (29 a § hälso- och sjukvårdslagen).

Rutin för avvikelsehantering

Varje hälso- och sjukvårdverksamhet ska följa Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem för kvalitet- och patientsäkerhet (SOSFS 2011:9) och ha rutiner för hur:

  • Avvikelser/risker identifieras
  • Rapportering sker
  • Orsaker fastställs och åtgärdas
  • Åtgärdernas effekt utvärderas
  • Sammanställning av avvikelser/risker sker
  • Återföring av erfarenheter sker

Verksamhetschefen bedömer avvikelsen/risken och svarar för den vidare handläggningen. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att upprätta lokala anvisningar och rutiner kring identifiering, rapportering, analys (inklusive fastställande av orsaker och insättande av åtgärder), uppföljning av genomförda åtgärder samt sammanställning och återföring av avvikelser och risker.

Uppdaterad: