Definitioner

Vårdskada
En skada som inträffat i vården och som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade gjorts. Skadan kan ha uppstått vid en undersökning, i samband med vård eller under en behandling. Med vårdskada avses lidande, samt kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom.

Allvarlig vårdskada
En vårdskada som är bestående och som påverkar för resten av livet. En vårdskada som medfört väsentligt större behov av vård räknas också som allvarlig, samt om händelsen bidragit till att en patient avlidit.

Avvikelse
Med avvikelse menas en händelse i verksamheten avseende hälso- och sjukvård som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada eller risk för vårdskada.

Avvikelsehantering
Rutiner för att identifiera, dokumentera, analysera och rapportera negativa händelser och tillbud samt för att fastställa och åtgärda orsaker, utvärdera åtgärdernas effekt och sammanställa erfarenheterna.

lex Maria
Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en patient drabbats av allvarlig vårdskada i samband med vård, undersökning eller behandling.

Negativ händelse
Händelse som medfört vårdskada.

Tillbud
Händelse som hade kunnat medföra vårdskada.

Risk och händelseanalys 
Vårdgivaren ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivaren uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Riskanalyser ska genomföras fortlöpande.  Inkomna avvikelser bedöms av verksamhetschefen som tar ställning till behov av förändrade rutiner för verksamheten (SOSFS 2011:9).

Skyldighet att rapportera
All personal är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen har därför en skyldighet att rapportera risker för vårdskador, samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren (6 kap 4 § patientsäkerhetslagen).

Klagomål och synpunkter
I Ledningssystemet för hälso- och sjukvård inom elevhälsan framgår att den som bedriver verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen även ska kunna ta emot och utreda klagomål på verksamhetens kvalitet (SFS1982:763).
För patienter, det vill säga elever eller närstående, ska det vara så enkelt som möjligt att framföra klagomål och synpunkter. Det finns därför finns ingen anledning att kräva att det görs i skriftlig form.
Oavsett hur klagomål och synpunkter framförs, måste vårdgivaren hjälpa till med att ta fram de uppgifter som behövs för att händelsen ska kunna utredas.

Information till dig som skadats i vården (PDF, 173 KB).

Patientsäkerhetsberättelse
I den årliga patientsäkerhetsberättelsen ska vårdgivaren lämna uppgifter hur inkomna klagomål och synpunkter har hanterats (SOFS 2011:9).

 

 

Uppdaterad: