Rutin för avvikelserapportering

Rutin för avvikelserapportering för psykologiska insatser som avser hälso- och sjukvård inom Utbildningsförvaltningen.

Utredning

  • Psykologen ansvarar för att avvikelser rapporteras till ansvarig för avvikelsehantering på barn- och elevhälsan. Detta sker genom kontaktformulär som är kopplat till Prorenata. Länk till kontaktformuläret.
    Om eleven har skyddad id används pappersblankett (DOCX, 461 KB) som skickas till barn- och elevhälsan.
  • Psykologen är skyldig att rapportera om en elev i samband med undersökning, vård eller behandling har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av vårdskada. 
  • Även brister i samarbete mellan olika vårdenheter, organisationer och huvudmän behandlas i kontaktformuläret.

Utredning och åtgärder

  • Den inrapporterade avvikelsen utreds. Syftet med utredningen är att i möjligaste mån klarlägga händelseförloppet, vilka faktorer som har påverkat och varför det har hänt.
  • Utredningen ska ge underlag för beslut om åtgärder som syftar till att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller till att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.
  • När utredning och beslut om åtgärder är klart sker en återkoppling till den som rapporterat avvikelsen och övriga berörda.
  • Avvikelsen följs upp för att bedöma om vidtagna åtgärder haft avsedd effekt.

Hela processen med avvikelserapportering, utredning, analys och förslag på åtgärder har som mål att utveckla organisationens kompetens och kunskap, samt att förbättra kvalitet och säkerhet för elev, vårdnadshavare och personal.

Uppdaterad: