Vårdgivarens anmälningsskyldighet

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet (SOFS 2005:28) beskrivs hur anmälningsskyldigheten enligt lex Maria ska hanteras.

Händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskada ska anmälas snarast till IVO (3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen). Denna regel kallas lex Maria och begränsas till sådana vårdskador som kan betecknas som allvarliga.

Av föreskrifterna framgår att vårdgivaren ska utse en befattningshavare som ska ansvara för anmälningsskyldigheten.

Anmälan enligt lex Maria ska göras på en särskild blankett: ”Anmälan enligt Lex Maria”. Anmälan ska innehålla en intern utredning där föreskriften SOFS 2005:28 beskriver vad som ska ingå.

Patienten/vårdnadshavaren ska underrättas om en lex Maria-anmälan om det inte finns hinder för detta enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Anledningen till att bestämmelserna finns är framför allt att sjukvården ska lära sig av de misstag som sker. På så sätt vill man förhindra att andra skadas inom vården. Ett annat syfte är att patienten ska få klarhet i varför en vårdskada har uppstått.

Vad ska anmälas enligt lex Maria?

I Socialstyrelsen allmänna råd ges exempel på händelser som bör föranleda anmälan till IVO:

  • förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar,
  • utebliven eller fördröjd undersökning, diagnos, vård eller behandling eller rehabilitering som varit motiverad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet,
  • felaktig utförd undersökning, vård eller behandling,
  • felaktig, otillräcklig eller vilseledande information till patienten eller närstående,
  • tidigare okända eller mindre kända skador eller risker vid tillämpningen av metoder eller rutiner som är i allmänt bruk,
  • händelser som förorsakats av brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter,
  • handling som behandlingsansvarig yrkesutövare bedömt som försök till självmord och som föranletts av brister i undersökning, vård eller behandling. 
  • om en patient i samband med undersökning, vård eller behandling begått självmord eller inom fyra veckor efter vårdkontakt begått självmord och detta kommit till vårdgivarens kännedom.

Enskilda, anhöriga och allmänheten kan inte göra en lex Maria-anmälan till IVO. Information om hur man kan klaga på hälso- och sjukvården finns på Inspektionen för vård och omsorgs webbplats.

 

Uppdaterad: