Faktiskt handlande och ärendehandläggning

Skolans verksamhet omfattar både vad som juridiskt definieras som faktiskt handlande och ärendehandläggning.

Faktiskt handlande

Med faktiskt handlande menas exempelvis undervisning och delar av det dagliga elevhälsoarbetet, till exempel en elevs samtal med en lärare. För denna del av skolverksamheten gäller inte förvaltningslagens bestämmelser direkt, men gränsen är flytande och i vissa fall kan faktiskt handlande övergå till ärendehantering med åtföljande dokumentationskrav. Det kan även i faktiskt handlande krävas att dokumentation sker. Skolverkets skrift ”Allmänna råd med kommentarer för planering och genomförande av undervisningen”, beskriver detta mer ingående.

Ärendehandläggning

Med ärendehandläggning avses den del av skolans verksamhet där skolan, som myndighet, fattar beslut, exempelvis när ett åtgärdsprogram upprättas. För ärendehandläggning föreligger dokumentationskrav.

Myndighetsutövning mot enskild innebär att myndigheten bestämmer något för den enskilde, det kan t.ex. handla om rättighet, skyldighet eller disciplinär åtgärd. Det måste i den skriftliga dokumentationen finnas ett underlag för beslutet; en utförlig beskrivning av väsentliga åtgärder, vilka kontakter som tagits inom och utanför skolan, samt vilka handlingar som inkommit och expedierats. Det vill säga allt som är av vikt för ärendehandläggningen och beslutet ska dokumenteras och arkiveras. Det ska vara möjligt att följa handläggningen, dvs. hela ärendegången, i efterhand, vilket är särskilt viktigt vid en tillsynsgranskning eller vid överklagande av beslut.

Uppdaterad: