Elevhälsoteamsmöten

Uppgifter från elevhälsoteamets möten ska inte journalföras.

För mer information om hur minnesanteckningar från EHT-möten ska hanteras, se dokumentet “Allmänna handlingar och anteckningar förda vid elevhälsoteamsmöten” i webbhandboken.

Psykolog som deltar i elevhälsoteamet får inte journalföra uppgifter som framkommer om en enskild elev på elevhälsoteamsmötet i elevens journal. Om uppgifterna är av betydelse för psykologens fortsatta hantering, bör elev (och i förekommande fall vårdnadshavare) kallas till ett möte för att diskutera uppgifterna. Information som framkommer i detta samtal dokumenteras i elevens journal.

Uppdaterad: