Konsultation/handledning

Konsultation och handledning till andra yrkesgrupper är inte vård av patient och således saknas journalföringsplikt vid dessa situationer.

Däremot skulle det kunna vara aktuellt att skriva en anteckning om handledning/konsultation i en elevs ärende om Särskilt stöd i PRN, om handledningen genomförs som en del av insatserna kring elevens särskilda stöd.

Om eleven inte har särskilt stöd, kan inga anteckningar skrivas varken i journalen eller i Särskilt stöd, då saknas lagstöd för dokumentation. I sådana fall får minnesanteckningar, som sparas så länge de är relevanta t ex till nästa möte, skrivas och sen förstöras på ett säkert sätt.

Uppdaterad: