Testprotokoll

För att psykologiska test ska fungera för sitt avsedda syfte; att ge information som kan ligga till grund för en diagnos och behandling, krävs att de hanteras med iakttagande av sekretess. Ett test till vilket frågor och uppgifter är kända, förlorar sitt värde som diagnostiskt verktyg. Detta gäller alla typer av test, även om vissa är mer uppenbart känsliga för exponering än andra.

Testprotokoll 

Exempelvis:

 • WPPSI
 • WISC
 • WAIS
 • Leiter-R
 • Ravens Matriser-Coloured/Standard
 • WNV-Wechsler nonverbal scale of ability
 • SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test
 • NEPSY
 • D-KEFS
 • Brown ADD Scales
 • Conners 3
 • Rey’s komplexa figur
 • ABAS-II
 • Vineland-II
 • Beck ungdomsskalor
 • Beck Anxiety Inventory
 • Beck Depression Inventory
 • Jag tycker jag är
 • Självskattning från Leiter-R

Instrumentell sekretess

Sekretess gäller enligt 17 kap 4 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiska prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. 

Det är många testinstrument som lyder under instrumentell sekretess. Läs mer under Handlingar i psykologjournalen.

Tillfälliga regler kring gallring gäller från 2022-06-10 och tillsvidare

Informationshanteringsplanen (IH-plan) är det dokument som styr vilka handlingar som ska bevaras och vilka som kan gallras (strimlas). Den IH-plan som ska gälla för utbildningsförvaltningen har ännu inte beslutats om i nämnden och vi behöver därför tillsvidare spara alla dokument i original.

De dokument som bifogas den digitala journalen genom skanning ska tillsvidare alltså inte strimlas utan sparas på skolan.

Upprätta aktomslag för de elever det berör (Aktomslag 120g 460x300mm, beställs via Proceedo. Skolsköterska, psykolog och ev logoped kan beställa gemensamt) Aktomslaget är ett grått A3-ark som du själv viker.
Använd arkivbeständig penna och skriv elevens personnummer och namn längst upp till höger på framsidan av aktomslaget.
Efter inskanning i Prorenata, skriv på dokumentet ”Inskannat, signatur”
Handlingarna förvaras i brandsäkert arkivskåp

Vid skanning

Skriv eller stämpla på testprotokollets första sida:
OBS! Sekretess enligt 17 kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslagen 

Protokoll innefattar även svarshäften; alla sidor, oavsett om de är ifyllda eller inte.

Se noga till att ALLA sidor skannas in (dubbelsidigt).

Skanna endast in ETT testprotokoll (inkl svarshäften) per anteckning:

 • öppna ”Testprotokoll”

imagenhh69.png

 • skanna in protokollet, t ex WISC’s samtliga delprotokoll/svarshäften i en och samma inskanning.
 • ”Välj filnamn” – skriv vad det är för protokoll:

imagepvs7d.png

 • ladda upp
 • spara, kolla att det är rätt elev och rätt protokoll
 • signera

Inskanning ska ske i så nära anslutning som möjligt till elevens övriga dokumentation – om eleven byter skola blir det komplicerat med behörighet.

Varför är det viktigt att skriva på protokollet?

Eftersom vi inte vet hur arkivering av journalerna kommer att se ut i framtiden (utskrift till pappersjournal? E- arkiv?) och hur det kommer att fungera vid en eventuell överföring, är det av största vikt att vi skriver/stämplar ovanstående text på första sidan av protokollet trots att rubriken "Testprotokoll" är sekretessmarkerad i prorenata. Det hjälper inte att anteckningen är sekretessmarkerad i PRN om PRN inte längre används!

Uppdaterad: