Intyg och psykologutlåtande i hälso- och sjukvården

En viktig del i psykologens professionella verksamhet är att skriva psykologutlåtanden och intyg.

Intyg och utlåtanden beskriver utredningsprocesser och bedömningar samt sammanfattar data från psykologiska undersökningsmetoder, integrerar relevant kvalitativ information och riktas till det som frågan gäller.

Det är viktigt att utlåtanden och intyg är professionellt utformade eftersom de kommer att användas som underlag för beslut och bedömningar, samt bevaras (för alltid) i psykologjournalen och i stödärenden. Ett psykologutlåtande kan ha stor betydelse för t ex behandling, anpassad undervisning eller yrkesval.

I ”Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården mm” står att ”föreskrifterna ska tillämpas på intyg som grundas på en bedömning av någons hälsotillstånd, behov, förmåga eller annat förhållande orsakat av hälsotillståndet och som utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonalen i verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen”.

I föreskrifterna framgår att som intyg räknas även utlåtande och andra liknande handlingar, oavsett hur de benämns. Det görs alltså ingen skillnad på intyg och utlåtanden. I nästkommande två avsnitt har vi dock delat upp texten i Intyg respektive Psykologutlåtande med förhoppning om att det blir mer överskådligt.

Uppdaterad: