Intyg

Skyldighet att skriva intyg

Enligt 3 kap 16 § patientdatalagen, ska den som är skyldig att föra patientjournal på begäran av patienten utfärda intyg om vården.

Förutom att patienten/klienten (hos oss vårdnadshavare/elev) själv kan begära ett intyg, förekommer det att andra myndigheter, t ex skolan, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan begär intyg. I sådana fall kan det vara lämpligt att utfärda intyget i direkt samråd med t ex vårdnadshavare/elev som sedan är den som förfogar över dokumentet. Den som intyget gäller ska uttryckligen samtycka till att undantag görs från sekretessbestämmelserna.

Vad kan psykologen intyga?

Av psykologernas etiska riktlinjer samt av lagar och förordningar framgår att psykologen endast ska intyga något som avser en person som psykologen har träffat eller har personlig kännedom om, dvs. i princip direkt kontakt med personen inom sin yrkesutövning. Vidare krävs erfarenhet och kompetens, samt att det inte föreligger någon särskild omständighet som kan innebära att det finns skäl att ifrågasätta psykologens opartiskhet som intygsutfärdare.

Om psykologen bedömer att hen inte har personlig kännedom, erfarenhet och kompetens, samt inte kan iaktta kraven på opartiskhet, ska psykologen avböja att utfärda ett intyg. Om psykologen av någon anledning ändå måste utfärda intyget, ska skälet till detta anges i intyget.

Olika typer av intyg

I lagtextens formella krav görs ingen skillnad mellan olika typer av intyg, men i psykologens praktiska verksamhet har utlåtande och intyg olika status.

Utlåtandet bygger vanligen på en undersökning gjord utifrån en frågeställning, som sedan mynnar ut i ett utlåtande. Ett intyg utfärdas däremot oftast avseende något förhållande som psykologen har personlig kännedom om, det kan exempelvis handla om att psykologen intygar att personen/eleven deltagit i en viss form av psykologisk insats under en period eller att personen/eleven har speciella behov.

Intyg är en journalhandling och ska förvaras i journalen. I journalen ska det också antecknas vem som har fått intyget och vem som samtidigt eller senare fått kopior.   

Intygets omfång

Huvudregeln är att intyget ska vara så omfattande som krävs för att besvara frågeställningen, vara begripligt och användbart.

Om det rör sig om en sammanfattning av mångårig kontakt behöver intyget kanske vara på flera sidor, rör det sig om en mer avgränsad frågeställning kan några rader vara tillräckligt.

Innehåll och utformning av intyg

Här kan du läsa mer om intyg. (PDF, 40 KB)

Uppdaterad: