Psykologutlåtande

Främsta syftet med psykologutlåtandet är att det ska bidra till ökad förståelse och kunskap för och om klienten, samt att det ska ge vägledning för fortsatta åtgärder och insatser.

I lagen görs formellt ingen skillnad mellan psykologutlåtanden och intyg utan båda följer samma principer, lagrum och etiska riktlinjer.

Ett psykologutlåtande ska vara skriftligt och innehålla all den information som behövs för att vara begripligt och användbart för eleven/vårdnadshavaren/beställaren (pedagogen t ex), samt för att dokumentera det psykologen har gjort. I utlåtandet ska psykologen eftersträva att inte uttrycka sig mer komplicerat än nödvändigt. Om utlåtandet är svårförståeligt är det sannolikt att mottagaren slutar läsa och avfärdar hela utredningen.

Det skriftliga utlåtandet kan med fördel användas som underlag för den muntliga redovisningen och återkopplingen En muntlig rapportering ska dock inte användas som ett sätt att undvika det skrivna utlåtandet. Sker den muntliga redovisningen tillsammans med elev/vårdnadshavare och uppdragsgivare/pedagog/rektor får de samma information samtidigt, vilket kan underlätta det fortsatta arbetet dem emellan (Selander och Nyman, 2014).

Det finns inga genvägar till ett bra utlåtande; ofta behöver det omarbetas flera gånger. Psykologen måste noga väga varje ord och kritiskt granska sina tolkningar och slutsatser. Oavsett vem utlåtandet är riktat till är det bra att, bildligt talat, ha eleven och vårdnadshavarna sittande på axeln när det skrivs (Smedler och Tideman, 2009). Utlåtandet är ett dokument som sparas i många år och som kan dyka upp långt senare i sammanhang som man kanske inte föreställt sig när det skrevs. Elev och vårdnadshavare behöver känna igen sig i den beskrivning som utlåtandet förmedlar. För eleven kan utlåtandets innehåll och formuleringar vara avgörande för framtida utveckling och måste därför utformas med stor omsorg.   

Smedler och Tideman (2009) rekommenderar att alltid ha följande i åtanke vid formulerande av utlåtande:

  • Basera tolkningarna på observationer och testdata.
  • Testresultatet måste tolkas mot bakgrund av all annan information om eleven.
  • Beskriv styrkor såväl som svagheter hos eleven och i miljön.
  • Erkänn osäkerhet om sådan föreligger.
  • Var beredd att förklara och motivera det som står i utlåtandet.
  • Motivera varför vissa insatser och åtgärder rekommenderas.
  • Formulera beskrivningen utifrån den specifika och unika eleven.
  • Låt varje ord vara betydelsebärande – var klar och koncis – utlåtandets längd bör spegla arten och djupet av problematiken.
  • Korrekturläs utlåtandet – stavning, grammatik, meningsbyggnad och interpunktion ska vara korrekt.
Uppdaterad: