Mottagare

Ett utlåtande ska alltid ha en mottagare. Utlåtandet är inte en allmän beskrivning av en individ utan är skrivet vid en viss tidpunkt, utifrån en viss frågeställning och äger relevans just i detta.

Olika mottagare kan behöva olika typer av information, beroende på vilken relation som föreligger till den som utretts, således måste utlåtandets innehåll och omfattning anpassas därefter.

Det är viktigt att inte opåkallat lämna ut elev/barn och familj. Information som kommit fram under utredningen men som inte bidrar till bättre förståelse för eleven och dess behov i det aktuella sammanhanget, ska lämnas utanför. Psykologen ska inte beskriva allt som framkommit under en utredning, utlåtandet ska anpassas till mottagarens behov av information.

Ibland ska ett utredningsresultat nå flera olika mottagare, då kan det vara nödvändigt att författa flera versioner. På så sätt kan information och ordval anpassas och bara det som mottagaren har behov av att veta kan lyftas fram (Smedler & Tideman, 2009).

Uppdaterad: