Minnesanteckningar

Enligt Socialstyrelsens bedömning ska tillfälliga minnesanteckningar, som används som underlag för uppgifter som ska föras in i journalen, betraktas som arbetsmaterial och förstöras när uppgifterna förts in i journalen. Uppgifterna ska föras in så snart som möjligt. Om minnesanteckningarna förts i ordnad form och sparats en längre tid anser Socialstyrelsen att de är att likställa med journalhandlingar.

Minnesanteckningar i Prorenata
Om du behöver göra minnesanteckningar som stöd i det egna arbetet finns det ett enkelt sätt i Prorenata Journal att skriva och förvara dem. Minnesanteckningar är personliga anteckningar som bara kan ses, redigeras och tas bort av dig som har skrivit dem. Här kan du läsa mer om funktionen minnesanteckningar. (PDF, 337 KB) (PDF, 337 KB)

Anteckningar från elevhälsoteamets möten
Inga personuppgifter om enskilda elever ska stå med i gemensamma anteckningar/EHT-protokoll från elevhälsoteamets möten, endast information av generell karaktär får nedtecknas i protokollet. Här kan du läsa mer (PDF, 58 KB) (PDF, 58 KB).

Uppdaterad: