Journalföring och sekretess

Endast den som deltar i vården av en patient och därför behöver uppgifterna för sitt arbete, har rätt att ta del av uppgifterna i journalen. Detta gäller alla journaler, både pappersjournaler och elektroniska journaler. Om någon yrkesutövare i vården bereder sig tillgång till en elektronisk journal i något annat syfte ses det som brottsligt och betraktas som dataintrång.

Rätt att ta del av uppgifter

Att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under vissa förutsättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar och andra handlingar och uppgifter till en patient, framgår av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på begäran av patienten, eller av en närstående till patienten, så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för att läsa, skriva av, få en avskrift eller en kopia.

Begäran om utlämnande av journalhandling prövas av den som är ansvarig för journalhandlingen, dvs. handläggande psykolog. Ett visst dröjsmål när det gäller utlämnandet godtas, om den som ansvarar för journalen först måste läsa igenom anteckningarna för att pröva om de kan lämnas ut. Om journalen bedöms kunna lämnas ut ska det ske så snart som möjligt. Om osäkerhet kring utlämnande av journalhandlingar finns, diskuteras frågan med verksamhetschefen eller kommunjuristen.

Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har lämnats ut till någon, ska det dokumenteras i patientjournalen vem som har fått handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut.

Vårdnadshavares rätt att ta del av elevens journal

Generellt har vårdnadshavare rätt att ta del av ett underårigt barns patientjournal, samt rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. I vissa fall kan dock sekretess gälla även mot vårdnadshavaren, nämligen då det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren. Det kan även finnas uppgifter om andra personer i patientjournalen och dessa uppgifter kan vara skyddade av sekretess.

Faktorer som den underåriges ålder, mognad, samt vad saken handlar om, har betydelse för bedömningen när det gäller om den underårige själv ska få förfoga över sekretessen. I det fall den underårige får förfoga över sekretessen, ska vårdnadshavaren betraktas som en utomstående.

För barnets bästa ska psykologen i varje enskilt fall bedöma om eleven kan ta ställning till sekretess gentemot sin vårdnadshavare. En förälder som inte har vårdnaden om sitt barn har samma ställning som vilken utomstående som helst, dvs. har inte rätt att ta del av barnets journal utan tillstånd från den som är vårdnadshavare. Sekretessbedömningen dokumenteras i elevens journal.

Här kan du läsa mer om mognadsbedömning.

Uppdaterad: