Samtal med vårdnadshavare

För vårdnadshavare i allmänhet är det oftast svårt att se och acceptera det egna barnets svårigheter. Än svårare är det naturligtvis om barnets svårigheter är så stora att frågan om mottagande i grundsärskola/gymnasiesärskola aktualiseras. Sorg kan väckas då det blir allt tydligare för vårdnadshavarna att barnet har svårigheter som inte kommer att växa bort.

Efter genomförd utredning är det av stor vikt att vårdnadshavare får korrekt information om särskolan om detta blir aktuellt. På barn- och elevhälsan finns specialpedagog som kan delta i möte med vårdnadshavare och förklara hur särskolan fungerar. Kontakta enhetschef för Barn- och elevhälsans Centrala team för mer information. Observera att det vid samarbete/informationsutbyte inför eventuell ansökan till särskola krävs samtycke från vårdnadshavare.

Utredande psykolog bör även erbjuda vårdnadshavare att skicka en remiss till habiliteringen. I dessa fall bifogas psykologutlåtandet utifrån vårdnadshavares samtycke. 

Uppdaterad: