Psykologutredning i skolan

Varje enskild elev har enligt lag rätt att i skolan bemötas med respekt och förståelse, samt har rätt till lärande och utveckling på sina egna villkor och efter egna förutsättningar.

Utifrån skolans kunskapsuppdrag bör en psykologutrednings primära syfte vara att den ska leda till pedagogiska insatser för eleven. En utredning ska inte genomföras om den inte bedöms gagna elevens utveckling.

Psykologen bör i sitt arbete med psykologutredningar vara väl insatt i testteori, ha god testerfarenhet, samt ha tillräckligt goda kunskaper för att kunna göra differentialdiagnostiska överväganden.  Arbetet bör präglas av en hög grad av professionalitet och ett etiskt förhållningssätt.

När psykologen har sådana uppgifter som innebär hälso- och sjukvård, det vill säga åtgärder som syftar till vård, diagnostik och behandling, ska psykologen följa de bestämmelser som gäller enligt hälso- och sjukvårdslagen och därtill hörande författningar. Det innebär bland annat att patientjournal ska föras enligt patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

Här hittar du Socialstyrelens dokument om Psykologutredning i skolan.

Uppdaterad: