Aktualisering av psykologutredning

En psykologutredning är en del av en process i arbetet med en elev.

Svårigheter som visar sig i skolan kan bero på att miljön och aktiviteterna ställer felaktiga krav på den enskilda eleven. Miljö och pedagogik måste anpassas så att adekvata krav ställs på eleven och hinder för lärande och utveckling undanröjs. Om anpassningar och åtgärder inte ger önskat resultat kan det vara motiverat att utreda individfaktorer hos eleven.

En psykologutredning genomförs lämpligen då skolan prövat olika insatser och åtgärder på individ-, grupp och organisationsnivå för att komma tillrätta med svårigheterna, men inte lyckats fullt ut. En psykologutredning ska bidra till en fördjupad kunskap och en mer nyanserad bild av eleven så att pedagogiska åtgärder och stödinsatser ytterligare kan justeras och anpassas.

En utredning inom elevhälsan är påkallad såväl när eleven riskerar att inte uppnå betygskriterier som när eleven stöter på andra svårigheter i sin skolsituation. Det kan handla om elever som:

  • är i generella svårigheter att nå målen, där det finns misstanke om att svagbegåvning eller lindrig utvecklingsstörning ligger till grund för svårigheterna
  • är i mer specifika svårigheter att lära sig läsa, skriva eller räkna, men där begåvningsnivå och förmåga till abstrakt tänkande är åldersadekvat
  • har svårt att koncentrera sig, upprätthålla uppmärksamhet, strukturera eller planera sitt arbete
  • har svårt att fungera i klassrummet (svårt att vänta på sin tur, är oroliga, utagerande)
  • har svårt att interagera socialt
  • har svårt att ta förändringar och lätt blir oroliga vid rutinbrott
  • har hög frånvaro
  • uppvisar tecken på depression, ångest, ängslan, självskade- eller riskbeteenden.

Många elever kan uppvisa kombinationer av svårigheter.

Uppdaterad: