Beslut och samtycke

Rektor är ytterst ansvarig för att se till att eleven uppnår kunskapsmålen.

Beslut

Rektor beslutar om alla utredningar som genomförs på en skola, samt är ansvarig för att eleven får det stöd som utredningarna visar att eleven behöver.

I beslutsprocessen kring om utredning ska genomföras är det väsentligt att samråda med ansvarig psykolog för att ta ställning till om en psykologutredning är behövlig och lämplig att genomföra. Till exempel måste skälen till varför en utredning önskas och vad en utredning förväntas svara på vara tydliga. Om en individuell utredning av en elev ska genomföras, ska det bygga på ett gemensamt ställningstagande tillsammans med vårdnadshavare och elev.

Samtycke från och information till vårdnadshavare

Psykologutredning kan påbörjas efter samtycke från vårdnadshavare eller elev som fyllt 16 år (bedöms individuellt efter mognad).  

Vårdnadshavaren har både en rätt och en skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § Föräldrabalken), detta innebär även en rätt att avgöra om det ska inledas en psykologisk utredning eller behandling.
Om det finns två vårdnadshavare till barnet så krävs samtycke från båda vårdnadshavarna, dock kan en vårdnadshavare ensam bestämma i frågan om den andra vårdnadshavaren är förhindrad att ta ett sådant beslut och det ej kan uppskjutas (6 kap. 13 § FB). Det finns även en möjlighet, om den andra vårdnadshavaren inte vill ge sitt samtycke till en psykologisk utredning eller behandling, att med godkännande av socialnämnden få besluta i frågan ensam (6 kap. 13a § FB).

I de fall där det finns två vårdnadshavare krävs samtycke från båda vårdnadshavarna för att en psykologutredning ska kunna genomföras. Anledningen är att en psykologutredning bedöms vara en åtgärd av mer ingripande betydelse för barnets framtid. En psykologutredning får inte genomföras med enbart den ene vårdnadshavarens samtycke.

Vid en psykologutredning ska vårdnadshavare informeras om gällande sekretess, psykologutredningens syfte och hur utredningen kommer att genomföras.

Uppdaterad: