Psykologens kompetens

En psykologisk utredning syftar till att bringa större förståelse för elevens svårigheter och identifiera de resurser eleven besitter. Utredningen ska inte betraktas som en åtgärd,

En kompetent psykolog, som ser eleven i sitt sammanhang och som är väl insatt i utvecklingspsykologi, pedagogisk psykologi och testmetodik, är en förutsättning för att utredningens resultat ska tillföra något. Ett WISC-test taget ur sitt sammanhang är ingen utredning.

För att säkerställa god kvalitet på utredningen bör psykologen:

  • utgå från barnkonventionen i sitt förhållningssätt
  • ha insikt i vikten av att förstå sammanhanget och miljön eleven verkar i
  • ha förmåga att analysera svårigheterna och precisera utredningens frågeställning
  • vara utvecklingspsykologiskt välbevandrad
  • vara insatt i pedagogisk psykologi

Psykologen bör vidare ha instrumentkompetens och såväl psykometrisk kunskap som praktisk erfarenhet av följande typer av test (namngivna exempel är välbeprövade och allmänt använda test):

  • Begåvning och inlärningsförmåga (WISC, WPPSI, SON-R, Leiter-R, Ravens matriser)
  • Neuropsykologiska funktioner (NEPSY, D-KEFS, Rey Complex Figure, VMI)
  • Neuropsykologiska skattningar (Fem-till-femton formuläret, BRIEF) Skattningar av adaptiv förmåga (ABAS, Vineland)
  • Självskattningar av psykisk hälsa eller självbild (Beck ungdomsskalor, Jag tycker jag är)

Psykologen behöver ha god förmåga att tolka, se konsekvenserna av och kommunicera resultaten av en utredning.

En psykolog som utreder i skolan ska besitta erforderlig kompetens i att identifiera elevens behov och anlägga ett barnperspektiv, sätta utredningen som genomförts i sitt sammanhang, tillämpa psykologiska och psykometriska kunskaper, samt tolka och kommunicera utredningens resultat. Slutligen ska psykologen tillsammans med pedagoger överföra resultatet till praktiska åtgärder.

Uppdaterad: