Psykologutredningens aktualitet

I allmänhet brukar en psykologutrednings aktualitet sägas vara cirka två år varefter en ny bedömning kan övervägas. Generellt gäller att resultat i uppföljande utredningar sällan visar helt nya resultat, om det inte var så att den tidigare utredningen utfördes t ex under mycket speciella omständigheter eller att det förelåg stora motivationsbrister hos eleven.

Tidsaspekten på utredningar och omtestningar av elever beror på flera olika faktorer, t ex barnets ålder (yngre barn följs upp tätare eftersom de normalt utvecklas snabbt), problemets karaktär (vad vi vet om prognosen, om det finns risk för försämring) samt om det finns en säker diagnos eller inte (vid osäkra bedömningar finns det skäl till tätare uppföljningar). (Smedler & Tideman, 2009).

Uppdaterad: