Psykologutredningens aktualitet

I allmänhet brukar en psykologutrednings aktualitet sägas vara cirka två år varefter en ny bedömning kan övervägas. Generellt gäller att resultat i uppföljande utredningar sällan visar helt nya resultat, om det inte var så att den tidigare utredningen utfördes t ex under mycket pressade förhållandeneller att det förelåg stora brister i motivation hos eleven.

Tidsaspekten på utredningar och omtestningar av elever beror på flera olika faktorer. När det gäller barn är det bra att ha ett perspektiv som fokuserar på nuet, den närmaste framtiden och eventuellt det kommande året. Faktorer att ta hänsyn till är barnets ålder (yngre barn följs upp tätare eftersom de normalt utvecklas snabbt), problemets karaktär (vad vi vet om prognosen, om det finns risk för försämring) samt om det finns en säker diagnos eller inte (vid osäkra bedömningar finns det skäl till tätare uppföljningar). (Smedler & Tideman, 2009).

Uppdaterad: