Psykologutredningens syfte

Syftet med en psykologutredning är ökad förståelse av eleven - hur eleven fungerar, vilka svårigheter eleven har, när dessa blir ett problem samt vilka styrkor och resurser eleven besitter.

Genom ökad kunskap om hur den specifika eleven hindras i sitt lärande och i sin utveckling kan lämpliga specialpedagogiska insatser och andra stödåtgärder sättas in för att undanröja eller minska hinder.

Syftet med en psykologutredning i skolan är inte att ställa en medicinsk, psykiatrisk eller neuropsykiatrisk diagnos då detta inte ligger i skolpsykologens uppdrag enligt gällande styrdokument. Däremot kan utredningen fungera som ett underlag inför vidare remittering.

En utredning görs alltid i en kontext och ju mer insatt psykologen är i hur det ser ut kring eleven, desto mer kan psykologen bidra till att elevens behov tillgodoses på ett bra sätt. Även om en psykologtestning kan upplevas som något positivt innebär den också ett visst intrång och ska inte göras utan att man har goda skäl att anta att det verkligen kommer att gagna eleven. Utredande psykolog har därmed ansvar att säkerställa att barnperspektivet är överordnat, vilket kan innebära att man avstår från utredning om det finns misstanke om att det främst rör sig om brister i omgivningen.
Det måste vara tydligt att utredningen ska vara eleven till gagn och att resultatet leder till åtgärder som är till stöd för eleven.

Uppdaterad: