Psykologutredningsprocessen

Utredningens innehåll och omfattning

Psykologutredningen ska ha en tydligt formulerad frågeställning och ett tydligt syfte, eftersom dessa är avgörande för utredningens innehåll och omfattning. Det ligger i psykologens ansvar att välja metoder som svarar mot utredningens frågeställning och syfte, samt att anpassa sitt arbetssätt till varje enskild elev och de yttre omständigheter som råder.

Samtal med vårdnadshavare och elev, samt observation i skolmiljön är viktiga delar av psykologutredningen. En pedagogisk kartläggning bör alltid föregå en psykologutredning.

Information från skolan

Inhämtning av pedagogisk information där framförallt den pedagogiska kartläggningen/utredningen är viktig. Annan betydelsefull pedagogisk information kan vara tidigare genomförda insatser och anpassade åtgärder, eventuella åtgärdsprogram, den individuella utvecklingsplanen/IUP, resultat från nationella prov och betyg.

Information till/från vårdnadshavare:

Möte med elevens vårdnadshavare där information ges om utredningens syfte, hur utredningen kommer att genomföras och information gällande sekretess. Efter vårdnadshavares samtycke kan anamnesupptagning inhämtas angående barnets utveckling och aktuella situation.

Information från andra vårdgivare

Vid behov, och efter vårdnadshavarnas samtycke, kan kontakt tas med andra vårdgivare.

Tester, skattningar och observationer

Psykologen träffar eleven och utför relevanta test, skattningar och eventuella observationer.

Utifrån frågeställning kan det vara relevant att administrera följande:

  • Mått på allmän begåvning, relativa styrkor och svagheter
  • Instrument som fångar förmåga till inlärning och exekutiv funktion
  • Skattningsskalor på adaptiv förmåga, social interaktion, samt uppmärksamhet och koncentration (vårdnadshavare och lärare)
  • Självskattningsskalor (självbild, ångest, depression, koncentration)

Utlåtande

Resultat från tester, skattningar och observationer sammanställs och analyseras tillsammans med annan dokumenterad information om eleven. Ett skriftligt utlåtande formuleras.

Utlåtandet är inte en allmän beskrivning av barnet utan är skrivet vid en viss tidpunkt och med ett visst syfte. Av utlåtandet ska tydligt framgå vilka metoder och informationskällor det bygger på.

Ett utlåtande har alltid en tilltänkt mottagare och information och ordval ska anpassas därefter.

Läs mer i avsnitt Intyg och psykologutlåtanden i hälso- och sjukvården.

Möte för återföring av utredning

Psykologen träffar vårdnadshavare och berörd personal på skolan för genomgång av utredningen, dess slutsatser, pedagogiska rekommendationer och eventuellt förslag på fortsatta åtgärder.

Möten kan ske på olika sätt – vårdnadshavare och skola var för sig, alla tillsammans - psykologen bedömer vilket som är lämpligast. Psykologen bedömer vilken information skolan behöver ta del av för att fullgöra sitt uppdrag. En kopia av psykologutlåtande bör erbjudas vårdnadshavare. Psykologutredningen är även en del i elevens ärende om särskilt stöd, om sådant finns, och ska därför förvaras både i psykologens journal och i elevens ärende om särskilt stöd i Prorenata. Detta för att rektor (eller den som rektor utsett) ska kunna fatta beslut om vilket särskilt stöd eleven behöver.

Ett viktigt mål och fokus med genomgången av psykologutredningen är att omsätta den i praktisk pedagogik.

Har förälder rätt att neka rektor att ta del av en psykologutredning som är gjord i skolan? (PDF, 660 KB)

Möte för återföring av psykologutredning till elev

Psykologen träffar eleven för återföring av utredningen. Återkopplingen bör anpassas till elevens ålder och utvecklingsnivå. Fokus bör ligga på elevens styrkor och vad eleven behöver konkret för att det ska fungera bättre i skolan. Psykologen bedömer om t ex vårdnadshavare eller mentor bör vara med på mötet.

Uppdaterad: