Psykologutredningsprocessen

Utredningens innehåll och omfattning

Psykologutredningen ska ha en tydligt formulerad frågeställning och ett tydligt syfte, eftersom dessa är avgörande för utredningens innehåll och omfattning. Psykologen ansvarar för att välja metoder som svarar mot utredningens frågeställning och syfte, samt att anpassa sitt arbetssätt till varje enskild elev och de yttre omständigheter som råder.

Samtal med vårdnadshavare och elev, samt observation i skolmiljön är viktiga delar av psykologutredningen. Det är önskvärt att någon form av pedagogisk kartläggning  föregår psykologutredningen.

Information från skolan

Pedagogisk information, t ex en pedagogisk kartläggning, tidigare genomförda extra anpassningar, särskilt stödinsatser (åtgärdsprogram), individuell utvecklingsplan (IUP), resultat från nationella prov och betyg är exempel på information som kan vara av vikt för psykologen att ta del av i samband med en utredning.

Information till/från vårdnadshavare:

Möte genomförs med elevens vårdnadshavare där information ges om utredningens syfte, hur utredningen kommer att genomföras och gällande sekretess. Vårdnadshavare bidrar med viktig information gällande elevens utveckling och aktuella situaion (anamnes). Vårdnadshavare ska samtycka till att utredningen genomförs.

Även eleven själv ska lyssnas in gällande sin syn.

Information från andra vårdgivare

Vid behov, och efter vårdnadshavarnas samtycke, kan kontakt tas med andra vårdgivare.

Tester, skattningar och observationer

Psykologen träffar eleven och utför relevanta test, skattningar och eventuella observationer.

Utifrån frågeställning kan det vara relevant att administrera följande:

  • Mått på allmän begåvning, relativa styrkor och svagheter
  • Instrument som fångar förmåga till inlärning och exekutiv funktion
  • Skattningsskalor på adaptiv förmåga, social interaktion, samt uppmärksamhet och koncentration (vårdnadshavare och lärare)
  • Självskattningsskalor (självbild, ångest, depression, koncentration)

Utlåtande

Resultat från tester, skattningar och observationer sammanställs och analyseras tillsammans med annan dokumenterad information om eleven. Ett skriftligt utlåtande formuleras.

Utlåtandet är inte en allmän beskrivning av barnet utan är skrivet vid en viss tidpunkt och med ett visst syfte. Av utlåtandet ska tydligt framgå vilka metoder och informationskällor det bygger på.

Ett utlåtande har alltid en tilltänkt mottagare och information och ordval ska anpassas därefter.

Läs mer i avsnitt Intyg och psykologutlåtanden i hälso- och sjukvården.

Möte för återföring av utredning

Psykologen träffar vårdnadshavare och berörd personal på skolan för genomgång av utredningen, dess slutsatser, pedagogiska rekommendationer och eventuellt förslag på fortsatta åtgärder.

Möten kan ske på olika sätt – vårdnadshavare och skola var för sig, alla tillsammans - psykologen bedömer vilket som är lämpligast. Psykologen bedömer vilken information skolan behöver ta del av för att fullgöra sitt uppdrag. En kopia av psykologutlåtande bör erbjudas vårdnadshavare.
Psykologutredningen är även en del i elevens ärende om särskilt stöd, om sådant finns, och ska därför förvaras både i psykologens journal och i elevens ärende om särskilt stöd i Prorenata. Detta för att rektor (eller den som rektor utsett) ska kunna fatta beslut om vilket särskilt stöd eleven behöver.

Ett viktigt mål och fokus med genomgången av psykologutredningen är att omsätta den i praktisk pedagogik.

Har förälder rätt att neka rektor att ta del av en psykologutredning som är gjord i skolan? (PDF, 660 KB)

Möte för återföring av psykologutredning till elev

Psykologen träffar eleven för återföring av utredningen. Återkopplingen bör anpassas till elevens ålder och utvecklingsnivå. Fokus bör ligga på elevens styrkor och vad eleven behöver konkret för att det ska fungera bättre i skolan. Psykologen bedömer om t ex vårdnadshavare eller mentor bör vara med på mötet.

Uppdaterad: