Skolpsykologens arbete med psykologutredningar

Psykologens huvuduppgift är att främja skolans uppdrag med att uppfylla de pedagogiska målen.

Utifrån skolans kunskapsuppdrag bör psykologutredningens primära funktion vara att den ska leda till pedagogiska insatser för eleven.

Psykologen bör i sitt arbete med psykologutredningar vara väl insatt i testteori, ha god testerfarenhet, samt ha tillräckligt goda kunskaper för att kunna göra differentialdiagnostiska överväganden.  Arbetet bör präglas av en hög grad av professionalitet och ett etiskt förhållningssätt.

När psykologen har sådana uppgifter som innebär hälso- och sjukvård, det vill säga åtgärder som syftar till vård, diagnostik och behandling, ska psykologen följa de bestämmelser som gäller enligt hälso- och sjukvårdslagen och därtill hörande författningar. Det innebär bl.a. att vid vård av patient ska patientjournal föras enligt patientdatalagen (2008:355) och Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården.

Uppdaterad: