Sekretess

Inom offentliga verksamheter sker hantering och utbyte av information inom ramen för offentlighet och sekretess.

De viktigaste styrdokumenten är:

Definitioner

Sekretess
Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. (3 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). Sekretessen gäller för myndigheten och de som arbetar där, även efter det att en anställning upphört.

Sekretessbelagd uppgift
En sekretessreglerad uppgift för vilken sekretess gäller i ett enskilt fall. Sekretessen gäller mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet, om de är självständiga gentemot varandra. (8 kap 2 § OSL).

Men och menprövning
Sekretessen och tystnadsplikten kan brytas om eleven själv går med på det eller om det står klart att eleven eller någon närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. Därutöver får uppgifter av det slaget bara röjas om det enligt lag eller förordning finns en skyldighet att lämna ut uppgifter, t.ex. på begäran av domstol och vissa tillsynsmyndigheter (bl.a. Socialstyrelsen) samt i vissa fall då personalen har en skyldighet att göra anmälan till annan myndighet, t.ex. om ett barn riskerar att fara illa.

”Betydande men” handlar om att eleven kan skadas fysiskt, psykiskt eller på annat sätt om uppgiften lämnas ut. Enligt offentlighets- och sekretesslagen innebär att lida men framförallt olika integritetshandlingar till exempel att bli utsatt för obehag eller för andras missaktning om uppgifter om de personliga förhållandena blir kända för andra.

Menprövning innebär att en prövning sker om personuppgifter kan röjas utan att det är till men för den som uppgifterna rör eller dennes närstående. Myndigheten måste ta ställning huruvida uppgiften kan lämnas ut i just den aktuella situationen utifrån omständigheterna. Vid bedömning av om men föreligger ska man utgå från den enskildes egen uppfattning. Det vanliga förfarandet är att begära in ett samtycke (se avsnitt ”Samtycke”).

Uppdaterad: