Sekretess

Inom offentliga verksamheter sker hantering och utbyte av information inom ramen för offentlighet och sekretess.

Sekretess betyder förbud att röja uppgifter. Sekretesslagen innehåller begränsningar av offentlighetsprincipen och gäller både för muntliga och skriftliga uppgifter. Sekretessen innebär att uppgifter varken får lämnas ut till enskilda personer, bolag, föreningar eller andra myndigheter. Sekretess gäller även mellan olika verksamhetsgrenar inom en och samma myndighet, om verksamhetsgrenarna är självständiga gentemot varandra. Skolsköterskor, skolläkare och logopeder tillhör en självständig verksamhetsgren i förhållande till övrig skolverksamhet. 
Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men (25 kap. 1§ OSL). Sekretessen gäller även i förhållande till avlidna (om uppgiften kan anses kränka den frid som bör tillkomma den avlidne). 

Sekretessen gäller även efter anställningens upphörande. 
Huvudregeln inom hälso- och sjukvården är att patientuppgifter inte får lämnas ut. Det är dock möjligt att lämna ut uppgifter enligt nedan:

  • Om det finns samtycke från den enskilde till utlämnandet
  • Om det råder uppgiftsskyldighet enligt lag eller annan författning
  • Om förutsättningarna i en sekretessbrytande regel är uppfyllda
  • Om det efter en menprövning står klart att utlämnandet inte leder till men för eleven själv eller någon närstående. 

Här kan du läsa mer: Sekretess- och tystnadspliktsgränser i socialtjänsten och i hälso- och sjukvården. 

Juridisk vägledning om sekretess från Skolverket
Offentlighets- och sekretesslag 2009:400
Patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL)
Patientdatalagen (2008:355)

Uppdaterad: