Menprövning

Begreppet men har en mycket vidsträckt innebörd och tar framförallt sikte på de olika kränkningar av den personliga integriteten som kan uppstå om uppgifterna lämnas ut. Utgångspunkten för bedömningen ska vara den enskilda personens egen upplevelse.

Menprövning innebär att bedöma om ett utlämnande riskerar att leda till men för eleven eller någon närstående. Endast om det står klart att utlämnandet inte leder till men för eleven eller närstående, får ett utlämnande ske. Med men avses i första hand olika typer av integritetskränkningar, t.ex att någon blir utsatt för andras missaktning om hans eller hennes personliga förhållanden blir kända. Redan den omständigheten att vissa personer känner till en för någon enskild ömtålig uppgift kan i många fall anses tillräckligt för att medföra men.

Vid bedömning av men ska man som utgångspunkt utgå från elevens eller den närståendes egen upplevelse. Om de uppgifter som begärs ut omfattas av sekretess är det tillåtet att ställa frågor till den som begär ut uppgifterna i den utsträckning som är nödvändig för att göra menprövningen, t ex vem som ska använda uppgifterna och vad de ska användas till.

En menprövning ska göras noggrant. Felaktig handläggning av en begäran om utlämnande av allmän handling, som får och ska lämnas ut, kan utgöra tjänstefel enligt brottsbalken. Ett avslöjande och felaktigt utlämnande av uppgifter som omfattas av sekretess kan vara brott mot tystnadsplikt.

Maskering av uppgifter

Om det vid menprövningen visar sig att vissa uppgifter i handlingarna inte ska lämnas ut, maskeras dessa. Beroende på var och hur uppgiften är skriven i journalen görs detta antingen genom att hela anteckningen väljs bort vid utskrift ur Prorenata eller genom att handlingen skrivs ut och sedan svärtas de uppgifter som ska maskeras med svart penna. Ta en kopia av den maskade handlingen, eftersom korrigeringen annars kan skrapas av, skicka sedan kopian till den som begärt ut handlingen. 
Bifoga även brev vid maskning av uppgifter (DOCX, 378 KB) eftersom den som begärt ut handlingen har rätt att veta att uppgifter är maskerade samt har rätt att begära ett skriftligt beslut angående detta.

Vad ska sekretessbeläggas/maskeras? 

Uppgifter om den enskilde kan maskeras om ett utlämnande av uppgiften skulle innebära men. Om den enskilde har samtyckt till att uppgifterna får lämnas ut ska ingen maskering/maskning göras.

Om det förekommer namn och information om tredje person så kan det behöva maskeras. Tredje person är någon som inte är involverad i ärendet, exempelvis en anhörig, volontär eller liknande. För att uppgifter ska maskeras ska de vara skyddade av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Det finns ingenting som ”alltid” ska maskeras – det är en individuell bedömning från fall till fall.

Dokumentera i journalen att en prövning gjorts, att en kopia är utlämnad och till vem, vem som lämnat ut kopian och hur kopian lämnats ut.

Vid osäkerhet kring menprövningen, kontakta kommunjurist eller den ledningsansvariga för din profession.

Uppdaterad: