Papperslösa elever

Barn som vistas i landet utan tillstånd, barn som är så kallat papperslösa, har samma rätt till utbildning som barn som är bosatta i landet.

Frågor om sekretess och tystnadsplikt kan aktualiseras till exempel om en person eller en myndighet kontaktar skolan för att få information om en elev.

Elevhälsans arbete kräver ofta att personalen har ett fungerande informationsutbyte med annan personal på skolan, liksom externt med till exempel hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Informationen ska hanteras och eventuellt utbytas inom ramen för reglerna om offentlighet och sekretess för offentliga verksamheter, samt reglerna om tystnadsplikt för enskilda verksamheter. För elevhälsan gäller presumtion (ett antagande som gäller så länge inget annat visats) för eller emot sekretess för uppgifter om en elevs personliga förhållanden inom de psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatserna. Den gäller gentemot andra myndigheter, som barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och socialtjänsten, vilket innebär att uppgifter i princip endast kan lämnas ut efter samtycke från eleven och/eller vårdnadshavarna, eller om det finns en sekretessbrytande bestämmelse.

Vid dokumentation inom elevhälsan gäller samma riktlinjer som för elever med skyddade personuppgifter.

Skolverket ”Elever som är papperslösa - rätt till en likvärdig utbildning”

 

 

Uppdaterad: