Suicid - risk, skydd och prevention

Den absolut viktigaste aspekten vid självmordsprevention är tidig upptäckt av de barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer och uppvisar tecken på självmordsbeteende.

Skolan har ett stort och viktigt ansvar för att fånga upp ungdomar som mår dåligt. Det är mycket viktigt att skolans vuxna själva har tillräckligt med kunskap om hur man bemöter ungdomar som mår dåligt och hur man kan förebygga psykisk ohälsa.

Sedan mitten av 1980-talet har antalet självmord i Sverige minskat. Trenden gäller dock inte ungdomar och unga vuxna (15 - 24 år), där självmorden legat på samma nivå under en längre tid.

Barn och ungdomar som tar sitt liv kan grovt delas in i tre grupper:

  • En grupp som har flera tidiga negativa livshändelser, låg självkänsla, långdragna beteendeproblem, svårigheter inom familjen, kompisproblem och skolsvårigheter. 
  • En grupp med uttalade psykiska problem och antingen kort eller lång suicidal process.  
  • En grupp där självmordet kan ses som en akut reaktion på en livshändelse.

 

Elevhälsans uppdrag

Elevhälsopersonal bedömer om kontakt med vårdinstans behövs och hänvisar i så fall vidare till rätt vårdgivare. Behandling av psykisk ohälsa sker alltid utanför skolans sfär.

Elevhälsopersonal gör inte suicidriskbedömningar inom ramen för sitt uppdrag i skolan. Vid upptäckt av dåligt mående/psykisk ohälsa är det dock viktigt att prata med eleven ostört och våga fråga om mående och självmordstankar. Följ gärna suicidstegen. Informationen som inhämtas med hjälp av t ex suicidstegen kan användas vid överlämning till psykiatrin eller annan vårdinstans.

  • Stanna med eleven, lämna aldrig en självmordsnära person ensam. Var kvar tills annan personal eller anhörig tar över.
  • Har eleven lämnat skolområdet och det finns oro för att hen kan komma att göra sig illa, kontakta omedelbart anhöriga och eventuellt polis för att söka efter eleven.
  • Ta kontakt med elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år, eftersträva samtycke. Om eleven är över 18 år, eftersträva att få kontakt med anhöriga.
  • Då vårdnadshavare inte kan kontaktas, till exempel på grund av våld i hemmet, heder eller annan oro gällande hemmiljö, kontakta socialtjänsten.
  • Ta kontakt med akutmottagningen för barn- och ungdomspsykiatrin eller vuxenpsykiatrin för suicidriskbedömning. I första hand ska anhöriga följa med eleven till annan vårdinstans, i andra hand följer elevhälsopersonal med.
  • Dokumentera det du gjort och de kontakter du tagit i elevens journal.
Uppdaterad: