Postvention

Med dagens sociala medier sprids information mycket snabbt, skolan behöver vara förberedd för att kunna agera snabbt och korrekt vid en suicidhändelse.

  • Samla krisgruppen.
  • Utse kontaktperson för vårdnadshavare.
  • Informera/kontakta barn- och elevhälsan och övriga rektorer.
  • Överväg om kyrka/moské eller liknande ska kontaktas för samarbete.
  • Kontakta vårdnadshavare för att beklaga det som inträffat samt för information om vad som har hänt. I samarbete med vårdnadshavare beslutas hur skolan ska agera och informera elever och personal.
  • Krisgruppen informerar först närmast berörd personal och sedan den övriga personalgruppen.

Information till elever

Beslut fattas om vilka elevgrupper som ska informeras och hur. Troligen är många elever på skolan redan informerade i någon utsträckning via sociala medier.
Mentorer och elevhälsopersonal deltar vid information till närmast berörd klass/klasser. Eventuell skriftlig information som mentorer kan läsa upp.

Eleverna bör informeras samtidigt i mindre grupper (t.ex. klassvis). Informationen ska vara saklig, utan detaljer om hur suicidet gick till. Betona att eleven hade det svårt på olika sätt och hur hårt det drabbar de anhöriga. Undvik att idealisera eller skönmåla någonting i samband med suicidet. Eleverna ska ges tid att prata om det som hänt, schemat kan behöva anpassas. Eleverna behöver också få information om vart de kan vända sig vid behov (Ungdomsmottagningen, BUP etc.) – att elevhälsan finns tillgänglig och var, eventuell gemensam samlingsplats. Vidare behöver eleverna få information om att det är normalt att ha olika känslor som t.ex. sorg och ilska, det finns inget ”rätt” sätt att känna sig.

Elever som uppvisar mycket starka reaktioner kan behöva enskilt samtal. Många elever kommer inte att uppvisa reaktioner, var uppmärksam om en elev som var nära offret (vän eller ovän) inte gör det. Särskild uppmärksamhet ska riktas till de elever och personal som var nära den som tog sitt liv samt elever som man sedan tidigare vet är sårbara.

Information till vårdnadshavare

Vårdnadshavare behöver informeras om hur skolan hanterar det som hänt och vart man kan vända sig vid behov av mer stöd.

Ritualer

Överväg varje åtgärd noga - övervaka vad som händer och var medveten om att det eventuellt kan finnas negativa konsekvenser av dessa åtgärder.
Skolan bör så snart som möjligt återgå till normala rutiner men vara uppmärksam på elevernas känslomässiga status under en längre tid.  

Uppdaterad: