Varningssignaler

Alla plötsliga eller dramatiska förändringar i en ung människas uppförande och beteende bör tas på allvar, till exempel:

 • Dåliga sömnvanor.
 • Dåliga/störda matvanor.
 • Extrema beteendeförändringar, exempelvis kraftigt försämrade skolresultat; sämre resultat än vanligt på prov och en genomgående sänkning av betyg.
 • Minskade ansträngningar
 • Dåligt uppförande i klassrummet och i skolan
 • Prat om självmord.
 • Upprepade tillfällen av ogiltig frånvaro och skolk.
 • Drog- och alkoholmissbruk; kraftigt ökat rökande och drickande, missbruk av droger.
 • Tappad lust för fritidsaktiviteter.
 • Bristande intresse för vardagliga aktiviteter.
 • Självskadebeteende.
 • Tecken på depression som nedstämdhet, irritation, koncentrationssvårigheter och låg självkänsla.
 • Våld mellan elever.
 • Händelser som leder till polisinblandning.

Om en elev uppvisar något eller några av ovanstående beteenden bör skolpersonal (pedagoger, elevhälsa, skolledning) ta ett gemensamt ansvar för att en grundlig och omsorgsfull utredning görs av elevens sociala och psykiska förhållanden, samt se till att stödåtgärder omedelbart sätts in.

Uppdaterad: