Utredning inför mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

I skollagen anges att barn i allmänhet ska tas emot i grundskolan.

Barn som bedöms inte kunna uppnå grundskolans betygskriterier därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning har rätt till en plats i grundsärskolan, som är en anpassad skolform. En skolgång i grundsärskolan innebär undervisning enligt grundsärskolans läroplan och kursplan, som innehåller lägre ställda betygskriterier, vilket får konsekvenser för möjligheten till fortsatta studier. Efter avslutad grundsärskola och gymnasiesärskola har eleven begränsade möjligheter att gå vidare till yrkesutbildning eller annan typ av högre utbildning och därmed begränsad valmöjlighet på arbetsmarknaden. Det är således mycket viktigt att handläggningen gällande bedömning av rätt till att läsa enligt grundsärskolans läroplan är korrekt och att utredningarna inför ett mottagande i grundsärskolan är kompletta och håller en god kvalitet. Endast de barn som har rätt till grundsärskola ska gå där.

Att ett barn har rätt till undervisning inom grundsärskolan står ibland helt klart redan före skolstart. För ett annat barn kan det fungera bra de första åren i grundskolan men så småningom, när kraven ökar, kan skolan få problem med att anpassa undervisningen för barnet. Skolan måste då utreda varför eleven har svårigheter och ge särskilt stöd. Om eleven trots omfattande stödinsatser inte bedöms klara betygskriterierna i grundskolan, kan grundsärskolan vara ett alternativ under förutsättning att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning.

Grundsärskolans målgrupp

  • Elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans betygskriterier därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning.
  • Elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada föranledd av yttre våld eller kroppslig skada.
  • Personer med autism eller autismliknande tillstånd jämställs med personer med intellektuell funktionsnedsättning endast om de också har en intellektuell funktionsnedsättning eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (29 kap 8 § Skollagen).

 

Uppdaterad: