Kommunens rutiner för beslut om mottagande i särskolan

Beslut om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan är myndighetsutövning mot enskild och ett särskilt ingripande beslut för den det berör.

Det är viktigt att ärenden om mottagande blir ordentligt utredda, att beslut fattas på välgrundade underlag och att vårdnadshavarna har insyn i processen. Det är också viktigt att kommunen har rutiner för hur arbetet ska gå till. Rutinerna kan beskriva processen, vem vårdnadshavarna kan vända sig till, ansvarsfördelning, vem som beslutar om vad och vilka beslut som kan överklagas. Handläggningen av ärenden ska ske i enlighet med Förvaltningslagen (1986:223), vilket bland annat innebär krav på dokumentation och kommunikation (Skolverkets Allmänna råd: Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, 2013).

Det är ansvarig nämnd för grundsärskolan i barnets hemkommun som ansvarar för att ärendet om mottagande i särskolan blir ordentligt utrett och att vårdnadshavarna har insyn i handläggningsprocessen. Detta gäller oavsett om barnet är mottaget i den egna kommunens skolor, i annan kommun eller i en fristående skola.

Här hittar du mer information gällande mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan (PDF, 72 KB).

Uppdaterad: